شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
آخرین مطلب با عنوان ، نخستین اندیشه‌های شیعی (تعالیم امام محمد باقر ع) در 3 هفته قبل منتشر شده است .
»   نقد آتئیست  »   آیا از لحاظ علمی، جهان ازلی است؟
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ , ساعت ۱:۳۴

آیا از لحاظ علمی، جهان ازلی است؟

با روی کار آمدن نظریه بیگ بنگ، بی‌خدایان ضربه سختی را از علم دریافت کردند؛ زیرا معتقد بودند که جهان، ازلی و بدون شروع است. اما نظریه بیگ بنگ به نقطه شروع جهان اشاره می‌کند. متاسفانه آتئیست‌ها باز هم به فرضیه سازی برای جهان ازلی دست زده‌اند که در این پست نشان خواهیم داد این ادعاها اعتباری ندارد.

آیا جهان ازلی است؟

برای پاسخ این سوال، در سایت هاوکینز می‌خوانیم:

“Since events before the Big Bang have no observational consequences, one may as well cut them out of the theory, and say that time began at the Big Bang. Events before the Big Bang, are simply not defined, because there’s no way one could measure what happened at them. “

ترجمه: «از آنجایی که حوادث قبل از بیگ بنگ هیچ نتایج قابل مشاهده‌ای ندارند، ممکن است که از نظریه منشا جهان خارج شوند و بگویند که زمان با بیگ بنگ آغاز شده است. رویدادهای قبل از بیگ بنگ به شکل علمی قابل تعریف نیستند و هیچ راهی برای اندازه‌گیری آنها وجود ندارد.»

that the universe has not existed forever, but that it had a beginning, about 15 billion years ago

ترجمه: «جهان برای همیشه نبوده است، بلکه حدود ۱۵ میلیارد سال پیش آغاز شده است.»[۱]

در سایت دانشگاه ایالتی یوتا  نیز آمده است:

“there is no way for information from any past universe to get to us. Also, if our universe were to collapse into a big crunch, which seems pretty unlikely with what we know presently, any information in this universe would be destroyed, and no information would be transmitted into the next universe.So, as far as anything we can know, the universe started with a big bang (or rapid expansion from a very hot dense state) about 13.7 billion years ago. “

ترجمه: «هیچ راهی برای دریافت اطلاعات از جهان گذشته وجود ندارد، حتی اگر جهان ما به یک بیگ کرانچ منجر شود، که به نظر می‌رسد بعید است با آنچه که در حال حاضر می‌دانیم، هرگونه اطلاعات در این جهان نابود می‌شود و هیچ اطلاعاتی به جهان بعدی منتقل نمی‌شود. بنابراین، تا آنجا که می‌توانیم بدانیم، جهان با یک انفجار بزرگ یا انبساط سریع از یک حالت متراکم حدود ۱۳.۷ میلیارد سال پیش آغاز شده است.»[۲]

در سایت دانشگاه کالیفرنیا آمده است:

“The Big Bang was not an explosion like that at all.  It was an explosion of space, not an explosion in space.  According to the standard models there was no space and time before the Big Bang.  There was not even a “before” to speak of.  So, the Big Bang was very different from any explosion we are accustom”

ترجمه: «بیگ بنگ شبیه شبیه دیگر انفجارها نبوده است. بیگ بنگ انفجار خود فضا بوده است نه انفجاری در فضا؛ با توجه به مدل استاندار، فضا و زمان قبل از بیگ بنگ وجود نداشتند. حتی مفهوم قبل بیگ نیز بی‌معنی است. بنابراین انفجار بیگ بنگ بسیار از متفاوت از هر انفجاری است که ما درک کرده‌ایم.»[۳]

در سایت دانشگاه هاروارد نیز چنین منعکس شده است:

“Although astronomers understand what the universe was like just a few seconds after the Big Bang, no one yet knows what happened at the instant of the Big Bang – or what came before. What powered the Big Bang? Where did all the stuff in the universe come from in the first place? What was the universe like just before the Big Bang?”

ترجمه: «با وجود اینکه اخترشناسان می‌دانند که چند ثانیه بعد از بیگ بنگ چه اتفاقاتی افتاده است اما هنوز هیچ کسی نمی‌داند که در زمان بیگ بنگ یا قبل از آن چه رخ داده است. چه قدرتی باعث وقوع بیگ بنگ شده است؟ همه چیز جهان از کجا آمده است؟ جهان قبل از بیگ بنگ چگونه بوده است؟»[۴]

در سایت دانشگاه کرونل آمده است:

“space and time both started at the Big Bang and therefore there was nothing before it… We can speculate in meta-physics or in religion about what was before the Big Bang, but again, we cannot use science to tell anything about it as physics as we understand it breaks down at that point.”

ترجمه: «فضا و زمان هر دو در بیگ بنگ اغاز شده است و بنابراین هیچ چیزی قبل از آن وجود نداشته است… ما می‌توانیم با استفاده از دین یا متافیزیک در مورد قبل بیگ بنگ حدس‌هایی بزنیم، اما نمی‌توانیم از فرضیات علمی برای قبل از بیگ بنگ استفاده کنیم، زیرا فهم فیزیکی ما قبل از بیگ بنگ از بین می‌رود.»[۵]

در سایت دانشگاه مین نیز منتشر شده است که:

time, itself, was created in the Big Bang, there would have been “nothing” before it.   No space. No time.  The birth moment started the clock.

ترجمه: «خود زمان در بیگ بنگ خلق شده است و قبل از آن هیچ چیزی وجود نداشت. نه مکانی و نه زمانی اما در بیگ بنگ لحظه تولد جهان شروع شد.»[۶]

در مقاله‌ای علمی، که در سایت دانشگاه ایلینوی منتشر شده است، آمده است:

“The big bang must have begun from something right?? According to scientists everything,time energy etc came into existance from the big bang…But why did the big bang occur any way?… This question is one of the most important ones in cosmology.  The short answer is that we simply don’t know why it came about or where did all that energy come from.  Many pieces of astronomical evidence point to such a happening taking place 13.7 Billion years ago. “

ترجمه: «قاعدتا بیگ بنگ باید از چیزی شروع شده باشد، اما با توجه به نظرات دانشمندان، همه چیز از جمله انرژی و زمان و غیره در بیگ بنگ بوجود آمدند. در این صورت چگونه بیگ بنگ رخ داده است؟ [عامل بیگ بنگ چه بوده؟]… این سوال یکی از مهمترین سوالات کیهان شناسی است. پاسخ این سوال این است که ما نمی‌دانیم چرا بیگ رخ داده و یا انرژی آن از کجا حاصل شده است؛ اما بسیاری از شواهد تجربی نشان می‌دهد که این اتفاق در ۱۳.۷ میلیارد سال پیش رخ داده است.»[۷]

در سایت دانشگاه برکلی نقل شده است:

“the Universe began with a bang or was summoned into existence by some great force, or perhaps both or neither. But it did have a beginning. How can I be so certain? Well, there are two very convincing arguments that leave little doubt that universe  must have had a beginning …..  At that moment of creation the spacetime continuum began, consisting of the spatial dimensions and a temporal dimension. So it would seem that time also had a beginning.”

ترجمه: «جهان با یک انفجار بزرگ شروع شد یا به وسیله یک نیروی بزرگ یا شاید هر دو شایدم هیچکدام. اما به هر حال آغازی داشته است. خب چگونه مطمئن شوم؟ دو استدلال بسیار محکم وجود دارد که تردید کمی را در مورد آغاز جهان باقی می‌گذارد… در ادامه به بیان قانون دوم ترمودینامیک و انبساط کیهانی برای نشان دادن اغازمندی جهان می‌پردازد… در آن لحظه خلقت فضا زمان نیز آغاز شد که شامل ابعاد فضایی و زمانی بود که به نظر می‌رسد زمان نیز در این موقع شروع به آغازیدن کرده است.»[۸]

در سایت آزمایشگاه بزرگ سرن، نوشته شده است:

“In the first moments after the Big Bang, the universe was extremely hot and dense. As the universe cooled, conditions became just right to give rise to the building blocks of matter – the quarks and electrons of which we are all made”

ترجمه: «در اولین لحظات پس از انفجار بزرگ، جهان بسیار گرم و متراکم بود، همانطور که جهان سرد شد، شرایط ایجاد بلاک‌های ماده مهیا شد، یعنی کوارک‌ها و الکترون‌هایی که همه ما از آن ساخته شده‌ایم.»[۹]

سایت جامع مقالات فیزیک، در اینباره می‌نویسد:

“Electrons and positrons created from light”

ترجمه: «حتی الکترون‌ها و پوزیترون‌ها (واحد بنیادین ماده) در بیگ بنگ و از نور خلق شدند.»[۱۰]

در سایت دانشگاه تافتس نیز آمده است:

“I cannot really claim that I understand the beginning of the universe. We have a picture which kind of makes sense, which I think is an achievement. Because, if you think about it, you say, “OK, what happened before the Big Bang, before inflation?” It seems you can keep asking these questions and the answer is impossible… But this quantum creation from “nothing” seems to avoid these questions. It has a nice mathematical description, not just words. There’s an interesting thing, though; the description of the creation of the universe from nothing is given in terms of the laws of physics. That makes you wonder, where are these laws? If the laws describe the creation of the universe, that suggests they existed prior to the universe. The question that nobody has any idea how to address is where these laws come from and why these laws in particular? So there are a lot of mysteries to keep us working.”

ترجمه: «من واقعا نمی‌توانم ادعا کنم که ابتدای جهان را درک می‌کنم. ما تصویری از جهان داریم که فکر می‌کنیم دستاوردی برای ماست، از آنجا که اگر شما در مورد آن فکر می‌کنید می‌گویید: خب، قبل از بیگ بنگ چه اتفاقی افتاد؟ قبل از تورم چه اتفاقی افتاد؟ به نظر می‌رسد که می‌توانید این سوالات را تا بی‌نهایت ادامه دهید و پاسخ غیرممکن است… اما خلقت کوانتومی از هیچ، می‌تواند از این سوالات جلوگیری کند. اینها فقط یه سری کلمه نیستند؛ بلکه یک مدل ریاضی خوب هستند. هر چند که توصیف جهانی از هیچ، از نظر قوانین فیزیکی با سوالاتی روبه رو است. این باعث می‌شود که کنجکاو شوید که این قوانین کجا هستند؟ اگر قوانین خلقت جهان از هیچ را توصیف کنند؛ این بدین معنی است که آنها قبل از جهان وجود داشته‌اند. این سوالی است که هیچ کسی هیچ ایده‌ای راجع به آن ندارد، براستی قوانین فیزیک از کجا آمده‌اند و چرا به این شکل خاص هستند؟ پس همچنان بسیاری از رمز و رازها در کار ما فیزیکدانان وجود دارد.»[۱۱]

دانشگاه   MITمنتشر کرده است:

“the Big Bang theory never was a theory of the bang. It said nothing about what banged, why it banged, or what happened before it banged.”

ترجمه: «نظریه بیگ بنگ هیچ چیزی درباره اینکه چه چیزی منفجر شد، چرا منفجر شد و قبل از انفجار چه رخ داده است به ما نمی‌گوید.»[۱۲]

سایت ژورنال نیچر، منتشر کرده است:

“The standard Big Bang model tells us that the Universe exploded out of an infinitely dense point, or singularity. But nobody knows what would have triggered this outburst: the known laws of physics cannot tell us what happened at that moment.”

ترجمه: «مدل استاندارد بیگ بنگ به ما می‎گوید که جهان از یک نقطه بی‎نهایت متراکم یا یکنواخت منفجر شده است. اما هیچ کس نمی‎داند چه چیزی باعث این تورم شده است. قوانین شناخته شده فیزیک نمی‎توانند به ما بگویید که در آن لحظه چه اتفاقی افتاد.»[۱۳]

ساینتیفیک امریکن  نیز می‌نویسد:

“According to the big bang theory, all the matter in the universe erupted from a singularity”

ترجمه: «با توجه به نظریه بیگ بنگ همه ماده در جهان از یک تکینگی شروع شده است.»[۱۴]

آیا امواج گرانشی ازلی، نشانگر جهان ازلی است؟ اول به این مهم اشاره می‌کنم که ازلی بودن امواج گرانشی، هیچ ربطی به ازلی بودن جهان ندارد. اگر رد پای برخی امواج گرانشی را دنبال کنیم، ما را به لحظات اولیه جهان و آغاز زمان می‌برد. در واقع آن‌ها صدای کیهان در گذشته هستند. این امواج اولین تاب‌های فضا_زمان در لحضات اولیه بوده‌اند. دانشمندان با ردگیری سیگنال‌های اولیه از بیگ بنگ، نظریه انبساط جهان ثابت را کردند. به این سیگنال‌های اولیه، امواج گرانشی ازلی می‌گویند.[۱۵]

همانطور که ملاحظه فرمودید، بالاترین دانشگاه‌های جهان؛ صحبت از خلق شدن زمان در بیگ بنگ می‌کنند و بنابراین «جهان ازلی» را یک شبهه علمی می‌دانند که فقط مورد علاقه آتئیست‌ها قرار گرفته است.

__پی‌نوشت__________
[۱]. http://www.hawking.org.uk/the-beginning-of-time.html
[۲]. http://teacherlink.ed.usu.edu/tlnasa/reference/imaginedvd/files/imagine/docs/ask_astro/answers/031001a.html
[۳]. http://math.ucr.edu/home/baez/physics/Relativity/GR/centre.html
[۴]. https://www.cfa.harvard.edu/seuforum/bb_whatpowered.htm
[۵]. http://curious.astro.cornell.edu/101-the-universe/cosmology-and-the-big-bang/general-questions/585-what-was-there-before-the-big-bang-and-what-is-there-outside-of-our-universe-beginner
[۶]. https://usm.maine.edu/planet/if-universe-started-big-bang-how-far-are-we-center-and-what-happened-it
[۷]. https://van.physics.illinois.edu/qa/listing.php?id=12694
[۸]. http://cse.ssl.berkeley.edu/bmendez/html/time.html
[۹]. https://home.cern/about/physics/early-universe
[۱۰]. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Astro/bbcloc.html
[۱۱]. http://now.tufts.edu/articles/beginning-was-beginning
[۱۲]. http://news.mit.edu/2014/3-q-alan-guth-on-new-insights-into-the-big-bang
[۱۳]. http://www.nature.com/news/did-a-hyper-black-hole-spawn-the-universe-1.13743
[۱۴]. https://www.scientificamerican.com/article/according-to-the-big-bang/
[۱۵]. https://phys.org/news/2015-09-myths-gravitational.html#jCp

وبگاه اثبات خدا

مطالب مشابه

متن شبهه: "you don't become an atheist atheism is the default position." شما تبدیل به یک آتئیست نمی شوید، آتئیست حالت اولیه و پیش فرض همه است. شما به وضعیت اصلی تون برمیگردید....
متن منتشر شده در فضای مجازی: وقتی راجع به گسترش اسلام در غرب با ملحدین صحبت می‌کنیم، اغلب با چنین پاسخ‌های توهین آمیزی مواجه می‌شویم: «جوجه کشی بالای مسلمانان دلیل گسترش کنونی آن است، ویروس‌ها و ...
قهرمان و امید آتئیست‌ها (لاورنس کراوس) به شکست در توضیح منشاء پیدایش جهان اعتراف کرد. در این متن به یکی از اساسی‌ترین ادعاهای ناباوران ایرانی پاسخ خواهیم داد: آیا انرژی ازلی است؟ آیا انرژی و ...
در این مطلب، به بررسی آزمایش زیبای ویلر (سفر در زمان و تاثیر زمان حال بر گذشته) و توهمات آتئیست‌ها راجع به این آزمایش می‌پردازیم. ابتدا باید گفت که متاسفانه جهالت آتئیست‌ها باعث ...
زنان، به عنوان نیمی از جامعه آماری جهان و همچنین یکی از ارکان اصلی زندگی‌های مشترک؛ همواره مورد اهمیت تمام ادیان و فرقه‌ها بوده و هست. این توجه ادیان مختلف، به زنان؛ سبب شد تا ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


  • احادیث صحیح السند درباره ولادت حضرت مهدی(ع)
  • چرا اسلام، حکم به قتل مرتد داده است؟
  • بررسی ورود اسلام به ایران
  • چرا اسلام برده‌داری را تجویز کرد؟
عنوان اسلایدر
  • آخرین مطالب